REGULAMIN

Świadczenia usług przez Serwis www.bas-logistics.pl

I Postanowienia wstępne, definicje.

 1. Każdy, kto skorzysta z serwisu internetowego www.bas-logistics.pl poprzez wysłanie zlecenia transportu poprzez formularz Wyślij Zlecenie  czy też poprzez wysłanie zlecenia mailem jednocześnie  przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 2. Administratorem serwisu www.bas-logistics.pl zwany dalej Administratorem i Właścicielem oraz stroną umowy zawieranej przez Serwis jest Experience4U Marek Ragin, z siedzibą w Józefosławiu 05-509, przy ul. Alaski 4/4, wpisany do CEIDG pod numerem NIP 739-213-61-80.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu.
 4. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem sieci internetowej.
 5. Regulamin – niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego BAS LOGISTICS.
 6. Niniejszy serwis internetowy BAS LOGISTICS zwany dalej Serwisem jest stroną internetową świadczącą usługi za pośrednictwem sieci Internet w zakresie organizacji transportu towarów na zlecenie Użytkownika drogą:
  1. Lotniczą
  2. Kolejową z Chin
  3. Morską
  4. Drogową
 7. Zamówienie – zlecenie przez Użytkownika usługi/usług.
 8. Zapytanie cenowe – zapytanie o cenę za usługę po jej wybraniu i podaniu danych koniecznych do jej wyceny, które serwis pokazuje na stronie jako niezbędny przy danej usłudze.
 9. Opłaty za usługi transportu świadczone za pośrednictwem Serwisu wyceniane są na podstawie, adresów nadania i dostawy, wymiarów i wagi paczki/ek podanych przez Użytkownika i podawane do wiadomości przed złożeniem Zamówienia. Użytkownik składając Zamówienie jednocześnie potwierdza akceptację przedstawionej ceny oraz zobowiązuje się do zapłaty
 10. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Użytkownik zawiera umowę z Administratorem poprzez zaakceptowanie Regulaminu i tym samym wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie Zamówienia. Do złożenia Zamówienia wymagane jest wypełnienie formularza Wyślij Zlecenie na stronie www.bas-logistics.pl.
 12. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@bas-logistics.pl

II Warunki realizacji usług.

 1. Warunki korzystania z serwisu www.bas-logistics.pl:
  1. Zaakceptowanie warunków Serwisu internetowego www.bas-logistics.pl,
  2. Podanie danych osobowych takich jak Imię, Nazwisko, adres mailowy, telefon, które administrator przechowuje w bazie klientów w celu realizacji usługi Zapytania cenowego,
  3. Użytkownik może udzielić zgody Administratorowi na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych Administratora związanych z serwisem www.bas-logistics.pl ,
 2. Wycena usług w na podstawie Zapytania Cenowego opiera się na danych podanych przez Użytkownika, różnych w zależności od rodzaju wycenianej usługi.
 3. Serwis www.bas-logistics.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnicę w końcowej cenie pomiędzy Zapytanie Cenowym a Zamówieniem wynikającą z błędnie podanych danych przez Użytkownika,
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie powierzać do przewozu dla serwisu www.bas-logistics.pl towarów wyłączonych zgodnie z przepisami prawa i regulaminem przewoźnika. Oto lista Towarów Zabronionych:
  • uzbrojenie i amunicja
  • towary niebezpieczne podlegające umowie ADR
  • materiały sypkie nie spakowane (luzem)
  • materiałów płynnych (w cysternach)
  • napoje alkoholowe
  • skóry zwierząt (niedomowych)
  • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto, srebro)
  • futra
  • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej
  • żywe zwierzęta
  • gotówka oraz przedmioty zbywalne
  • towary łatwo psujące się
  • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA)
  • rośliny
  • materiały pornograficzne
  • nasiona
  • znaczki pocztowe o wysokiej wartości
  • tytoń i wyroby tytoniowe
  • bagaż pozostawiony bez opieki
  • zwłok i szczątków zwłok ludzkich
  • przesyłek, które wymagają temperatury kontrolowanej
  • przesyłek, które wymagają specjalistycznego taboru i warunków przeładunku
  • farby
  • aerozole
  • towarów o znaczeniu strategicznym i podwójnego zastosowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz.U. 2004, Nr 229, poz. 2315)
  • towary, których przewóz jest zabroniony na mocy ustaw, rozporządzeń lub przepisów wewnętrznych
 5. Użytkownik, który zdecydował się na usługę kurierską jest zobowiązany zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług przewoźnika UPS Polska Sp. z o.o. pod adresem https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/shipping/index.hT.svl=Footer
 6. W przypadku wątpliwości co do możliwości skorzystania z usług www.bas-logistics.pl oraz/lub koniecznych dokumentów Użytkownik powinien skontaktować się z Serwisem mailowo pod adresem info@bas-logistics.pl
 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych danych dotyczących, danych adresowych, wymiarów i masy paczek oraz ich zawartości.
 8. Za niepoprawnie zaadresowaną przesyłkę odpowiada użytkownik.
 9. Realizacja usług następuje na podstawie wypełnionego drogą internetową formularza Wyślij Zlecenie na stronie internetowej www.bas-logistics.pl .
 10. Na podstawie Zamówienia wystawiana jest faktura, która jest podstawą do dokonania płatności.
 11. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Serwisu.
 12. Po nadaniu przesyłki kurierskiej poprzez Serwis BAS LOGISTICS przesyłka dostarczana jest na warunkach firmy kurierskiej
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Serwis BAS LOGISTICS nie ma wpływu na jakość świadczenia usług przez firmy kurierskie (utrata, uszkodzenie, opóźnienie, bądź zwrot przesyłki) i nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń wobec Serwisu BAS LOGISTICS i prowadzącego go podmiotu.
 14. Serwis BAS LOGISTICS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zakłócenia w dostawach paczek wynikających z przyczyn niezależnych takich jak: zła organizacja pracy firm kurierskich, warunki pogodowe, kontrola celna, nieobecność odbiorcy w dniu dostawy, brak kontaktu tel. z odbiorcą przesyłki lub nieaktualny nr telefonu, epidemie itp.
 15. Dane wysyłkowe wypełnia Użytkownik poprzez formularz Wyślij Zlecenie, za wszelkie błędy w adresie lub nieaktualny adres odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 16. Serwis BAS LOGISTICS nie weryfikuje adresów odbiorców.
 17. Serwis BBAS LOGISTICS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wewnętrzne zawartości przesyłek.
 18. Serwis BAS LOGISTICS zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli zawartości paczek wchodzących do magazynów.
 19. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika powyższych postanowień, Serwis BAS LOGISTICS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki do magazynu lub zabezpieczenia przyjętej przesyłki i przekazania jej do ewentualnej utylizacji na koszt Użytkownika.
 20. W przypadku wykrycia towarów i materiałów których posiadanie jest surowo zabronione przez prawo (narkotyków itp.) lub towarów niebezpiecznych, zagrażających życiu bądź otoczeniu (materiały wybuchowe, broń palna, materiały radioaktywne itp.), Serwis BAS LOGISTICS zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Departament Policji oraz Straż Pożarną.
 21. Serwis BAS LOGISTICS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłek uszkodzonych lub otwartych.
 22. Serwis BAS LOGISTICS nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną przez użytkownika wartość celną przesyłek oraz deklarację zawartości.
 23. Użytkownik oświadcza że będzie podawał prawdziwe informacje o zawartości i wartości przesyłek.
 24. Obowiązek opłat wynikających z odpraw celnych dla przesyłek poddanych kontroli celnej nakładany jest na adresata.
 25. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie wynikającej z różnicy danych rzeczywistych przesyłki z danymi zawartymi w formularzu Wyślij Zlecenie. Dotyczy to w szczególności mas i wymiarów elementów przesyłki, zawartości, danych adresowych, dokumentów koniecznych do odprawy celnej. Masy i wymiary są weryfikowane przez agenta i zawierane w Liście Przewozowym lotniczym, kolejowym lub morskim. W przypadku firmy kurierskiej pomiarów dokonują homologowane urządzenia pomiarowe.

III Odpowiedzialność Administratora.

 1. Przy wykonaniu Zamówienia Administrator będzie się posługiwać podwykonawcami usług transportowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działalność, terminowość, brak działań i szkody z ich powodu wynikłem firm kurierskich, linii lotniczych, armatorów i przewoźników bezpośrednio wykonujących usługi transportu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za “korzyści utracone” lub szkody powstałe w wyniku nieterminowego wykonania usługi przez podwykonawców.
 4. Administrator ponosi odpowiedzialność za skutki czynności, braku działań, i innych uchybień własnych z powodu których powstała szkoda.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za powstałe bez jego winy szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do Serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź pobrania z Serwisu jakichkolwiek materiałów.

 

IV Odpowiedzialność Użytkownika.

 1. Korzystanie z Serwisu BAS LOGISTICS podlega ograniczeniom wynikającym z prawa polskiego oraz z powszechnie przyjętych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz za podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywają wyłącznie na Użytkowniku.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, pornografię, terroryzm, broń, treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

V Odstąpienie od umowy.

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Administratora lub przesyłając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres info@bas-logistics.pl .
 2. Administrator przyjmuje oświadczenie tylko i wyłącznie w formie pisemnej wysyłanej na jego adres.
 3. Nie można odstąpić od umowy której realizacja została już rozpoczęta lub wykonana przez Administratora.
 4. Koszt anulowania zaakceptowanego Zamówienia określa Serwis BAS LOGISTICS na podstawie poniesionych kosztów do czasu otrzymania Zlecenia.

VI Reklamacje.

 1. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wykonanych usług przez Serwis BAS LOGISTICS Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja musi być złożona pisemnie pod rygorem nieważności litem poleconym na adres Administratora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wykonania usługi .
 3. Reklamacja w sprawie Zamówienia zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące terminowości wykonania usługi transportu winny być składane bezpośrednio do firmy kurierskiej wykonującej transport przesyłki.
 5. Reklamacje uszkodzonych zewnętrznie przesyłek należy kierować bezpośrednio do firmy kurierskiej zajmującej się transportem i dostawą przesyłki.
 6. Decyzje o formach odszkodowania podejmuje firma kurierska zajmująca się dostawą paczek na podstawie przedstawionych dokumentów i wysokości roszczeń.
 7. Serwis BAS LOGISTICS nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, których opakowanie zawartość została uszkodzona.

 

VII Płatności za usługi.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do opłacania faktur w terminie do 7 dni od otrzymania faktury wystawionej do zaakceptowanego uprzednio Zamówienia.
 2. Nieopłacona w terminie faktura zostanie przekazana do windykacji firmie zewnętrznej Kaczmarski Inkasso. Będzie się to wiązało automatycznie z naliczeniem kosztów odzyskania należności oraz ustawowych odsetek

 

VIII Ochrona danych osobowych – polityka prywatności.

 1. Administrator zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz prowadzenia działalności usługowej i reklamowej Administratora zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.)
 2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach oraz ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie. Ich podanie jest niezbędne do skorzystania z Zapytania Cenowego oraz do rejestracji w Serwisie.
  • Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki Cookies.
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www w tym logów dotyczących logowań  Użytkowników oraz logów serwerowych zapytań.
  • Poprzez analizę dostępną za pomocą usługi Google Analistics.
 3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są z zachowaniem odpowiednich wymogów określonych Ustawą z 29 sierpnia 2002 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.) w bazie danych których administratorem jest Administrator, który dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia również wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ww. Ustawy.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu, poprawy oraz usunięcia danych osobowych z bazy. Wgląd, poprawa lub usunięcie danych są możliwe po zalogowaniu do Panelu Klienta.
 5. Na wniosek Użytkownika poprawa lub usunięcie danych zostanie dokonana przez Administratora.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że za zgodą Użytkownika lub jeśli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. W zakresie koniecznym do realizacji Zamówienia dane osobowe Użytkowników, wprowadzone przez nich do serwisu mogą być przekazane podmiotom fizycznie realizującym niektóre usługi w tym podwykonawcom Administratora.
 8. Użytkownik udziela zgody poprzez zaznaczenie przycisku „Akceptuję” na stronie internetowej Serwisu, na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celach związanych wyłącznie za zakresem działania serwisu, określonych w Regulaminie.

 

IX Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze stosunków umownych powstałych przy użyciu Serwisu BAS LOGISTICS jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest lokalny sąd powszechny właściwy dla siedziby Serwisu BAS LOGISTICS.
 3. Administrator ma prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.