REGULAMIN

Świadczenia usług przez Serwis www.buyandsend.pl 

I Postanowienia wstępne, definicje.

 1. Każdy, kto dokona rejestracji i korzysta z serwisu internetowego buyandsend.pl jednocześnie  przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 2. Administratorem serwisu buyandsend.pl zwany dalej Administratorem i Właścicielem oraz stroną umowy zawieranej przez Serwis jest Experience4U Marek Ragin, z siedzibą w Józefosławiu 05-509, przy ul. Alaski 4/4, wpisany do CEIDG pod numerem NIP 739-213-61-80.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu.
 4. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem sieci internetowej.
 5. Regulamin – niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego BuyAndSend”.
 6. Niniejszy serwis internetowy BuyAndSend zwany dalej Serwisem jest stroną internetową świadczącą usługi za pośrednictwem sieci Internet w zakresie:
  1. Transportu produktów kupionych przez Użytkownika z terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki zwanych dalej USA, których transport zleci użytkownik w Serwisie, poza towarami zabronionymi, do Polski.
  2. Pośrednictwa w zakupie produktów w USA na zlecenie Użytkownika poza towarami zabronionymi.
  3. Operacji magazynowych zleconych przez Użytkownika związanych z jego towarem i przygotowaniem do wysyłki do Polski.
 7. Zamówienie – zlecenie przez Użytkownika usługi/usług.
 8. Zapytanie cenowe – zapytanie o cenę za usługę po jej wybraniu i podaniu danych koniecznych do jej wyceny, które serwis pokazuje na stronie jako niezbędny przy danej usłudze.
 9. Panel Klienta – część Serwisu dostępna po zarejestrowaniu się przez Użytkownika w Serwisie, umożliwiająca dokonywanie Zapytań Cenowych, składania Zamówień, kontroli stanu realizacji swoich zamówień oraz innych czynności związanych z użytkowaniem Serwisu.
 10. Opłaty za usługi transportu świadczone za pośrednictwem Serwisu wyceniane są na podstawie wymiarów i wagi paczki podanych przez Użytkownika i podawane do wiadomości przed złożeniem Zamówienia. Użytkownik składając Zamówienie jednocześnie potwierdza akceptację przedstawionej ceny oraz zobowiązuje się do zapłaty.
 11. Opłaty za usługi dodatkowe i magazynowe świadczone za pośrednictwem Serwisu wyceniane są w oparciu o Cennik znajdujący się na stronie internetowej serwisu.
 12. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 13. Użytkownik zawiera umowę z Administratorem poprzez zaakceptowanie Regulaminu i tym samym wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie Zamówienia. Do złożenia Zamówienia wymagane jest zarejestrowanie się w Serwisie.
 14. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@bas-logistics.pl

 

II Warunki realizacji usług.

 1. Warunki korzystania z serwisu buyandsend.pl:
  1. Zaakceptowanie warunków Serwisu internetowego buyandsend.pl ,
  2. Podanie danych osobowych takich jak Imię, Nazwisko, adres mailowy, telefon, które administrator przechowuje w bazie klientów w celu realizacji usługi Zapytania cenowego,
  3. Użytkownik może udzielić zgody Administratorowi na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych Administratora związanych z serwisem buyandsend.pl ,
 2. Wycena usług w na podstawie Zapytania Cenowego opiera się na danych podanych przez Użytkownika, różnych w zależności od rodzaju wycenianej usługi.
 3. Serwis buyandsend.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnicę w końcowej cenie pomiędzy Zapytanie Cenowym a Zamówieniem wynikającą z błędnie podanych danych przez Użytkownika,
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie powierzać do przewozu dla serwisu buyandsend.pl towarów wyłączonych zgodnie z przepisami prawa i regulaminem przewoźnika lotniczego. Oto lista Towarów Zabronionych:
  • uzbrojenie i amunicja
  • towary niebezpieczne podlegające umowie ADR
  • materiały sypkie nie spakowane (luzem)
  • materiałów płynnych (w cysternach)
  • napoje alkoholowe
  • skóry zwierząt (niedomowych)
  • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto, srebro)
  • futra
  • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej
  • żywe zwierzęta
  • gotówka oraz przedmioty zbywalne
  • towary łatwo psujące się
  • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA)
  • rośliny
  • materiały pornograficzne
  • nasiona
  • znaczki pocztowe o wysokiej wartości
  • tytoń i wyroby tytoniowe
  • bagaż pozostawiony bez opieki
  • zwłok i szczątków zwłok ludzkich
  • przesyłek, które wymagają temperatury kontrolowanej
  • przesyłek, które wymagają specjalistycznego taboru i warunków przeładunku
  • farby
  • aerozole
  • towarów o znaczeniu strategicznym i podwójnego zastosowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz.U. 2004, Nr 229, poz. 2315)
  • towary, których przewóz jest zabroniony na mocy ustaw, rozporządzeń lub przepisów wtrznych
 5. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług przewoźnika UPS Polska Sp. z o.o. pod adresem https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/shipping/index.hT.svl=Footer
 6. W przypadku wątpliwości co do możliwości skorzystania z usług buyandsend.pl oraz/lub koniecznych dokumentów Użytkownik powinien skontaktować się z Serwisem mailowo pod adresem info@bas-logistics.pl
 7. Warunkiem korzystania z Panelu Klienta jest założenie konta i zaakceptowanie:
  • Regulaminu Serwisu Internetowego www.buyandsend.pl
  • Ogólnych Warunków Świadczenia Usług podwykonawcy firmy UPS Polska Sp. z o.o.
  • Warunkiem założenia konta jest dokonanie rejestracji w Serwisie buyandsend.pl , podając dane osobowe, które Administrator przechowuje w bazie danych w celu realizacji usług,
  • Po rejestracji i założeniu konta użytkownik otrzymuje adres magazynu w USA, do którego będzie kierował kupione towary od sprzedawców,
  • Przyznany adres nie jest własnością użytkownika i może być on używany jedynie do celów wysyłkowych w okresie współpracy użytkownika z Serwisem buyandsend.pl . W przypadku zakończenia współpracy, używanie przez użytkownika otrzymanego adresu jest zabronione.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych danych dotyczących wymiarów i masy paczki oraz jej zawartości.
 9. Za niepoprawnie zaadresowaną przesyłkę odpowiada użytkownik.
 10. Przesyłki niepoprawnie zaadresowane lub nie posiadające kompletnych danych adresowych użytkownika przekazywane są do magazynu przesyłek niezidentyfikowanych.
 11. Identyfikacja niepoprawnie zaadresowanej przesyłki wykonywana jest na wniosek użytkownika, po okazaniu niezbędnych dokumentów pozwalających zidentyfikować odbiorcę.
 12. Identyfikacja niepoprawnie zaadresowanej przesyłki jest usługą płatną.
 13. Za niepoprawnie zaadresowaną przesyłkę odpowiada użytkownik.
 14. Udostępnianie otrzymanego adresu wysyłkowego innym użytkownikom jest niedozwolone.
 15. Użytkownik zobowiązuje się zachować utworzone hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z konta użytkownika będą traktowane jako zamówione przez Użytkownika.
 16. Przesyłki adresowane do magazynu BuyAndSend w USA na Nazwisko osoby nie zarejestrowanej w Serwisie buyandsend.pl nie będą odbierane przez obsługę magazynu.
 17. Maksymalna waga pojedynczej paczki nie może przekraczać 70 kg.
 18. Przesyłki wysyłane pod adres wysyłkowy trafiają do magazynu BuyAndSend w którym znajdują się wydzielone boxy użytkowników, dostęp do boxów oraz magazynów głównych mają jedynie pracownicy magazynowi, Użytkownik Serwisu buyandsend.pl nie ma prawa wstępu do swojego boxu na terenie magazynu.
 19. Serwis buyandsend.pl zastrzega sobie prawo do zmiany adresów wysyłkowych.
 20. Realizacja usług następuje na podstawie wypełnionego drogą internetową Zamówienia w Panelu Klienta na stronie internetowej buyandsend.pl .
 21. Na podstawie Zamówienia wystawiana jest faktura Pro Forma, która jest podstawą do dokonania płatności.
 22. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Serwisu buyandsend.pl
 23. Użytkownik wyraża zgodę na nadawanie i wysyłanie towarów będących jego własnością bez jego podpisu przez Serwis BuyAndSend na adres podany w Zamówieniu.
 24. Zapytania cenowe, usługi oraz opłacone Zamówienia realizowane są do 48 godzin.
 25. Przesyłki lub towary rejestrowane są w magazynie do 48 godzin.
 26. Za anulowanie opłaconego Zamówienia wysyłki przed wygenerowaniem listu przewozowego pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem usług płatnych.
 27. Zamówienia przyjmowane przez Serwis BuyAndSend w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy (w USA lub w Polsce) realizowane są w najbliższych dniach roboczych.
 28. Po nadaniu przesyłki przez Serwis BuyAndSend paczka dostarczana jest na warunkach firmy kurierskiej
 29. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Serwis BuyANdSend nie ma wpływu na jakość świadczenia usług przez firmy kurierskie (utrata, uszkodzenie, opóźnienie, bądź zwrot przesyłki) i nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń wobec Serwisu.
 30. Serwis BuyAndSend nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zakłócenia w dostawach paczek wynikających z przyczyn niezależnych takich jak: zła organizacja pracy firm kurierskich, warunki pogodowe, kontrola celna, nieobecność odbiorcy w dniu dostawy, brak kontaktu tel. z odbiorcą przesyłki lub nieaktualny nr telefonu, itp.
 31. Dane wysyłkowe wypełnia Użytkownik poprzez formularz zawarty w Panelu Klienta, za wszelkie błędy w adresie lub nieaktualny adres odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 32. Serwis BuyAndSend nie weryfikuje adresów odbiorców.
 33. Serwis BuyAndSend nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wewnętrzne zawartości przesyłek.
 34. Serwis BuyAndSend zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli zawartości paczek wchodzących do magazynów.
 35. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika powyższych postanowień, Serwis BuyAndSend zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki do magazynu lub zabezpieczenia przyjętej przesyłki i przekazania jej do ewentualnej utylizacji na koszt Użytkownika.
 36. W przypadku wykrycia towarów i materiałów których posiadanie jest surowo zabronione przez amerykańskie prawo (narkotyków itp.) lub towarów niebezpiecznych, zagrażających życiu bądź otoczeniu (materiały wybuchowe, broń palna, materiały radioaktywne itp.), Serwis BuyAndSend zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Departament Policji oraz Straż Pożarną.
 37. Serwis BuyAndSend zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłek uszkodzonych lub otwartych.
 38. Serwis BuyAndSend nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną przez użytkownika wartość celną przesyłek oraz deklarację zawartości.
 39. Użytkownik oświadcza że będzie podawał prawdziwe informacje o zawartości i wartości przesyłek.
 40. Obowiązek opłat wynikających z odpraw celnych dla przesyłek poddanych kontroli celnej nakładany jest na adresata.

 

III Odpowiedzialność Administratora.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność zamówionego przez Użytkownika towaru z umową zawartą ze sprzedawcą, sposób zapakowania towaru przez sprzedawcę, termin realizacji zamówienia przez sprzedawcę jak też wywiązanie się sprzedawcy z obowiązku gwarancji i rękojmi w przypadku stwierdzenia wad.
 2. Administrator nie jest podmiotem wprowadzającym do obrotu towary zakupione przez użytkownika a jedynie kupuje je w jego imieniu, za jego środki i na jego użytek.
 3. Przy wykonaniu Zamówienia Administrator będzie się posługiwać podwykonawcami usług transportowych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działalność sklepów internetowych wskazanych w zakładce Sklepy w USA oraz podmiotów reklamujących się na stronie buyandsend.pl
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za powstałe bez jego winy szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do Serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź pobrania z Serwisu jakichkolwiek materiałów.

 

IV Odpowiedzialność Użytkownika.

 1. Korzystanie z Serwisu BuyAndSend podlega ograniczeniom wynikającym z prawa polskiego oraz z powszechnie przyjętych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz za podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywają wyłącznie na Użytkowniku.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, pornografię, terroryzm, broń, treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do niepropagowania w Serwisie sklepów propagujących przemoc, pornografię, terroryzm lub broń.

 

V Odstąpienie od umowy.

 1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy na podstawie Zamówienia złożonego przez Użytkownika poprzez Serwis BuyAndSend użytkownik może odstąpić od umowy poprzez wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Administratora lub przesyłając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres info@bas-logistics.pl .
 2. Administrator przyjmuje oświadczenie tylko i wyłącznie w formie pisemnej wysyłanej na jego adres.
 3. Nie można odstąpić od umowy której realizacja została już rozpoczęta lub wykonana przez Administratora.
 4. Koszt anulowania zaakceptowanego Zamówienia określony jest w Cenniku.
 5. Do anulowanych Zamówień doliczane są koszty użytych materiałów do konsolidacji jeśli taka wystąpiła oraz koszty magazynowania towarów liczone według Cennika.
 6. W przypadku anulowania Zamówienia usługi Zakup i Wysyłka towaru po jego zakupie Użytkownik ma obowiązek zapłaty za usługi wykonane do czasu odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, kiedy zakupiony produkt już znajduje się w magazynie Serwisu BuyAndSend czynności związane ze zwrotem do Sprzedawcy oraz odzyskaniem należności za towar leżą tylko i wyłącznie w obowiązku Użytkownika.

VI Reklamacje.

 1. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wykonanych usług przez Serwis BuyAndSend Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja musi być złożona pisemnie pod rygorem nieważności litem poleconym na adres Administratora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wykonania usługi .
 3. Reklamacja w sprawie Zamówienia zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące terminowości wykonania usługi transportu winny być składane bezpośrednio do firmy kurierskiej wykonującej transport przesyłki.
 5. Reklamacje uszkodzonych zewnętrznie przesyłek należy kierować bezpośrednio do firmy kurierskiej zajmującej się transportem i dostawą przesyłki.
 6. Decyzje o formach odszkodowania podejmuje firma kurierska zajmująca się dostawą paczek na podstawie przedstawionych dokumentów i wysokości roszczeń.
 7. Serwis BuyAndSend nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki przychodzące, których opakowanie zawartość została uszkodzona.

 

VII Płatności za usługi.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do opłacania wygenerowanych płatności w terminie do 3 dni od otrzymania faktury pro forma wystawionej do zaakceptowanego uprzednio Zamówienia. Nieopłacone w terminie Zamówienie, zostanie automatycznie anulowane po 3 dniach i spowoduje naliczenie opłaty z tytułu anulowania Zamówienia o wartości podanej w cenniku.
 2. Do rozliczania usług lub płatności za towary Użytkownika wyrażonych w USD przyjmowany będzie kurs sprzedaży USD z Narodowego Banku Polskiego z dnia akceptacji Zamówienia.
 3. Obowiązek opłat wynikających z odpraw celnych nakładany jest na adresata.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania opłat za magazynowanie towarów zgodnie z obowiązującymi stawkami, w przypadku nieuregulowania płatności za magazynowany towar w terminie 30 dni od wygenerowania płatności, konto użytkownika zostanie zablokowane bez wcześniejszego powiadomienia o blokadzie.
 5. Użytkownik którego konto zostało zablokowane lub zlikwidowane, ma 7 dni aby uregulować należności wobec Serwisu BuyAndSend, po upływie tego czasu, wszystkie towary lub przesyłki zostaną przekazane do utylizacji za opłatą zgodnie z cennikiem usług za likwidację towaru lub przesyłki.
 6. Serwis BuyAndSend przyjmuje płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl, PayPal lub tradycyjnym przelewem na wskazane w Zamówieniu konto.

 

VIII Ochrona danych osobowych – polityka prywatności.

 1. Administrator zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz prowadzenia działalności usługowej i reklamowej Administratora zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.)
 2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach oraz ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie. Ich podanie jest niezbędne do skorzystania z Zapytania Cenowego oraz do rejestracji w Serwisie.
  • Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki Cookies.
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www w tym logów dotyczących logowań  Użytkowników oraz logów serwerowych zapytań.
  • Poprzez analizę dostępną za pomocą usługi Google Analistics.
 3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są z zachowaniem odpowiednich wymogów określonych Ustawą z 29 sierpnia 2002 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.) w bazie danych których administratorem jest Administrator, który dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia również wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ww. Ustawy.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu, poprawy oraz usunięcia danych osobowych z bazy. Wgląd, poprawa lub usunięcie danych są możliwe po zalogowaniu do Panelu Klienta.
 5. Na wniosek Użytkownika poprawa lub usunięcie danych zostanie dokonana przez Administratora.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że za zgodą Użytkownika lub jeśli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. W zakresie koniecznym do realizacji Zamówienia dane osobowe Użytkowników, wprowadzone przez nich do serwisu mogą być przekazane podmiotom fizycznie realizującym niektóre usługi w tym podwykonawcom Administratora.
 8. Użytkownik udziela zgody poprzez zaznaczenie przycisku „Akceptuję” na stronie internetowej Serwisu, na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celach związanych wyłącznie za zakresem działania serwisu, określonych w Regulaminie.

 

IX Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze stosunków umownych powstałych przy użyciu Serwisu BuyAndSend jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest lokalny sąd powszechny właściwy dla siedziby Serwisu BuyAndSend.
 3. Administrator ma prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 4. W razie gdyby zmiany regulaminu miały wpływ na wysokość stawek po zawarciu umowy, Administrator poinformuje Użytkownika o tym indywidualnie w celu uzyskania zgody na zmiany warunków Regulaminu lub umożliwienie odstąpienia od umowy.
 5. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakiekolwiek inne czynności w Serwisie, dokonane po ogłoszeniu zmian jednoznacznie świadczą o akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.