Każdy towar importowany do Polski spoza Unii Europejskiej poza pewnymi wyjątkami podlega opłatom celno – skarbowym. O ich wysokości decyduje rodzaj towaru, jego pochodzenie, wartość produktu oraz cena transportu.

Stawki cła i podatku VAT można sprawdzić w SYSTEMIE ISZTAR Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej System ISZTAR – Informacja Taryfowa

Można też zrobić to dzwoniąc pod numer telefonu Centrum Informacji Służby Celnej – tutaj link

Niektóre towary są zwolnione z cła i/lub podatku VAT. Poniżej kilka zasad.

Przy imporcie ze Stanów Zjednoczonych występują następujące zwolnienia celne i podatkowe:

1. Od osoby prywatnej do osoby prywatnej:

Do kwoty 45 EUR na jedną przesyłkę, dotyczy towarów w małych ilościach o charakterze niehandlowym – zwolnienie z cła (art.26 WSZC) i VAT (art.51 ust.3 ustawy o VAT) do ilości podanych dla każdego towaru (art.27 WSZC) tzn. wyroby tytoniowe, alkohol i napoje alkoholowe, perfumy, wody toaletowe.

2. Od firmy do firmy lub firma do osoby prywatnej:

do kwoty 22 EUR na jedną przesyłkę – zwolnienie z cła (art.23 WSZC) i VAT (art.51 ust.3 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

    • Cło – “Wspólnotowy System Zwolnień celnych” – Rozporządzenie EWG Nr.1186/2009
    • VAT- “Ustawa o podatku VAT” – Art. 51 Dz.U.Nr 54 z dnia 05.04.2004
  •  

WAŻNE!

1. Wartość cła i podatku VAT jest obliczana od wartości zakupu powiększonej o koszty dostawy

2. Wiele towarów posiada stawkę cła 0%, np. laptop, telefon komórkowy, aparat cyfrowy i wiele innych. Pamiętaj też, że w Polsce ostateczną decyzję o wysokości stawki celnej podejmuje przedstawiciel Urzędu Celnego.

Podstawowe dokumenty wymagane przy odprawie celnej towarów handlowych.

1.Numer EORI

EORI (ang. Economic Operators Registration and Identification) Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Głównym celem funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Zostaje im wtedy nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator. Wiecej informacji o rejestrze EORI dostępne pod adresem: https://www.finanse.mf.gov.pl/clo-informacje-dla-przedsiebiorcow/eori/informacje-podstawowe

2. Upoważnienie dla Agencji Celnej

Najważniejszą podstawę prawną dla instytucji przedstawicielstwa celnego stanowi art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2015 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 296/1). Każdy podmiot ma prawo do działania przez przedstawiciela reprezentującego jego interesy przed organami celnymi w celu dokonywania wszelkich czynności prawem przepisanych związanych z formalnościami celnymi.

Powołany przepis rozróżnia dwa rodzaje przedstawicielstwa:

Przedstawicielstwo bezpośrednie – przedstawiciel działa na rzecz i w imieniu innej osoby. Odpowiedzialność przedstawiciela jest ograniczona z definicji, ponieważ wszelkie zobowiązania obciążają reprezentowanego, skoro są zaciągane na rzecz i w imieniu innej osoby. Przedstawiciel bezpośredni jest tylko pośrednikiem w realizacji poszczególnych czynności prawnych związanych z odprawą celną. Nie zaciąga zobowiązań w imieniu własnym oraz nie nabywa nic dla siebie.

Przedstawicielstwo pośrednie – tutaj przedstawiciel działa w imieniu własnym, lecz na rzecz innej osoby. W tym przypadku istnieje odpowiedzialność solidarna, co jest zasadą. Polega ona na tym, że każdy ze współdłużników – zarówno reprezentowany, jak i przedstawiciel – odpowiada za całość długu. Wierzyciel (organ celny) może dochodzić długu w całości lub w części od wszystkich dłużników łącznie, od jednego z nich bądź od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego lub niektórych współdłużników zwalnia z długu pozostałych.

3. Faktura handlowa wraz warunkami dostawy oraz tłumaczenie faktury.

Faktura handlowa jest dokumentem wystawianym przez sprzedającego na towary wysłane kupującemu. Od umowy obu stron (sprzedawca – kupujący) zależy stopień szczegółowości informacji opisujących towar (ilość, waga netto/brutto, cena za jednostkę, całkowita cena). Ze względu na wymagania władz celnych faktura handlowa powinna zawierać dane wymagane przepisami celnymi kraju importu (takimi jak np. kraj pochodzenia/country of origin, warunki dostawy/terms of delivery). Do odprawy celnej potrzebne będzie tłumaczenie faktury. NIe jest konieczne tłumaczenie tłumacza przysięgłego ale pozwalające na określenie materiału z jakiego produkt jest wykonany i do czego służy. Jest to niezbędne do ustalenia kodu taryfy celnej a następnie stawki celnej (%).

4. Packing list – specyfikacja liczby, wymiarów, wagi i zawartości.

Lista pakunkowa jest dokumentem, który stanowi załącznik do dokumentów przewozowych ładunków drobnicowych. Dokument ten potwierdza jakie przesyłki są załadowane na dany środek transportu. Packing list nie jest koniczny dla przesyłek kurierskich.

5. List przewozowy MAWB, HAWB

List przewozowy jest dokumentem określającym warunki umowy o przewóz przesyłek towarowych. Zazwyczaj sporządzają go wspólnie nadawca przesyłki i przewoźnik, który stwierdza na nim przyjęcie przesyłki do transportu, a następnie wydaje nadawcy kopię tego listu. Najczęściej list przewozowy jest sporządzany w czterech egzemplarzach.

AWB/MAWB/HAWB (Air Waybill/Master Air Waybill/House Air Waybill). List przewozowy określony jako MAWB (Master Air Waybill, będący także listem AWB) oznacza zbiorczy list przewozowy dla przesyłek skonsolidowanych. HAWB (House Air Waybill) oznacza skrót dla listu przewozowego pojedynczej przesyłki skonsolidowanej. Przesyłka skonsolidowana to połączenie kilku mniejszych przesyłek przekazywanych w tym samym kierunku w jedną większą przesyłkę. Na każdą przesyłkę skonsolidowaną sporządzany jest odrębny list przewozowy (HAWB) oraz list zbiorczy, w którym nadawcą jest spedytor a odbiorcą spedytor dekonsolidujący. Przewoźnik ma wgląd tylko w list zbiorczy MAWB.

6. Oryginał Świadectwa pochodzenia.

Dokument, ukazujący kraj pochodzenia sprowadzanego towaru, dzięki któremu urzędy celne mogą stosować tzw. preferencje celne ub regulacje importowe wynikające ze szczególnych źródeł.

7. Certyfikat CE

Wyrób, na który wystawiony został certyfikat CE powinno być oznakowane logiem CE. Zgodnie z Dyrektywami tzw: „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej, które dotyczą bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska, producent powinien wyprodukować wyrób zgodnie z dyrektywami, następnie poddać go ocenie niezgodności. 

 Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE, deklaruje że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw. Ustawa o systemie oceny zgodności zabrania wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nie posiadającego oznakowania zgodności, jeżeli ten wyrób podlega takiemu oznakowaniu.Jeśli dany wyrób podlega przepisom chociaż jednej dyrektywy ? Nowego Podejścia ? to bez oznakowania CE nie może być wprowadzany do obrotu ani użytkowania na terenie Unii EuropejskiejDeklaracja zgodności dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej

8. Deklaracja celna – tylko przy eksporcie przesyłek kurierskich.

W przepadku odprawy celnej przesyłek nie będących próbkami czyli podlegających odprawie indywidualnej konieczne jest przedłożenie Deklaracji Celnej.

Zawiera ona m.in. informację o rodzaju odprawy celnej, deklarację pochodzenia towaru, numeru faktury i innych dokumentów dołączonych do przesyłki, informację o tym czy nie jest to produkt strategiczny, o konieczności lub jej braku wysłania komunikatu IE599 po odprawie

6