Karnet ATA (dokument odprawy czasowej, admission temporaire, temporary admission) – to międzynarodowy dokument celny umożliwiający i usprawniający odprawę celną towarów wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego.

Użytkownik karnetu ATA nie musi wypełniać dokumentu:

 • SAD (Single Administrative Document, Jednolity Dokument Administracyjny),
 • deklaracji celnych,
 • oraz składać depozytów na wszystkich przekraczanych granicach.

Karnet ATA upoważnia do czasowego przywozu towarów na teren państw zrzeszonych w łańcuchu gwarancyjnym ATA do którego należą:

Albania, Algieria, Andora, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kazachstan, Republika Korei, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Madagaskar, Makau, Malezja, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Portugalia, RPA, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

UWAGA: Od dnia 1.05.2004 karnet ATA nie jest wymagany do przewozu towarów w ramach Unii Europejskiej.

Konwencja ATA przewiduje następujące kategorie towarów, które mogą być przewożone z zastosowaniem karnetu ATA:

 • próbki i wzory handlowe: wywożone za granicę w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego,
 • towary przeznaczone na targi i wystawy: wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowy stoisk, wystrój stoisk itp.,
 • wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.

Termin ważności

 • Karnet ATA jest ważny 12 miesięcy od daty wydania.
 • Termin ważności karnetu ATA nie może być przedłużany. Jednakże w niektórych przypadkach dopuszcza się jednorazowe zastąpienie karnetu ATA, który traci ważność – nowym, ważnym przez następne 12 miesięcy.
 • Na podstawie karnetu ATA można wywieźć towar do jednego lub kilku krajów.
 • Karnet ATA może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności (pod warunkiem, że lista towarów nie ulegnie zmianie). Na każdy kolejny wyjazd z Polski lub Unii Europejskiej potrzebny jest dodatkowy komplet kart (koszt – 25% ceny karnetu).

Jak uzyskać karnet ATA?

 • W celu uzyskania karnetu należy znać dokładną trasę podróży oraz liczbę wywożonych pozycji.
 • Wydawanie karnetów jest odpłatne.
 • Użytkownik karnetu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych (w kraju wywozu i krajach przywozu) oraz do ponoszenia wszelkich opłat związanych z ich przekroczeniem lub nieprzestrzeganiem konwencji ATA (np. pozostawienie towaru na stałe na terenie państwa, do którego został wwieziony, przekroczenie terminu wywozu, brak odprawy wywozowej itp.).
 • Karnety ATA są wydawane i rejestrowane w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie w pokoju 1B na parterze w godz. 9.00 – 15.00.

Celem uzyskania i zarejestrowania karnetu ATA należy przedłożyć:

 • Wypełniony formularz wniosku (dwa egzemplarze).

Uwaga: Wniosek o wydanie karnetu ATA jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania przepisów celnych w kraju i za granicą oraz zobowiązaniem do zapłaty należności celno-podatkowych w przypadku niewłaściwego wykorzystania karnetu. Musi być podpisany przez osobę do tego uprawnioną.

 • Wypełnione formularze karnetu ATA.

Dokumenty rejestrowe firmy

Uwaga: W przypadku odpisu z KRS, CEIDG oraz REGON dopuszcza się elektroniczne wydruki z określonych przepisami urzędowych stron internetowych.

Wzory podpisów osób uprawnionych w dokumentach rejestrowych firmy do reprezentowania podmiotu wnioskującego (wymagane tylko w przypadku braku osobistego stawienia się w/w osób w KIG) muszą być urzędowo uwierzytelnione (notarialnie).

 • opłata rejestracyjna za karnet.

Koszt karnetu ATA

 • podstawowy dokument (pierwszy wyjazd) – 560 zł;
 • komplet kart na kolejną wysyłkę towarów z Unii Europejskiej, w terminie ważności już wydanego karnetu (rok od daty wydania) – tylko w przypadku wysyłki tych samych towarów – 140 zł;
 • duplikat (w razie zagubienia oryginału) – 140 zł.

opłaty należy dokonać przelewem:

Bank Millenium SA O/Warszawa

nr konta 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach wynikających z indywidualnej analizy ryzyka może być wymagane, od podmiotów wnioskujących o karnety ATA, złożenie zabezpieczenia na poczet długu celnego.

Jak uzyskać formularze karnetu do wypełnienia?

Druki karnetów ATA oraz wnioski o ich wydanie (wraz z instrukcją wypełnienia) można otrzymać:

Uwaga: Przy wywozie towaru kilkoma środkami transportu, należy uzyskać tyle karnetów ile jest samochodów. Zgodnie z wymogami polskich urzędów celnych nie jest możliwe wpisanie w jednym karnecie towaru przewożonego kilkoma środkami transportu.

Istnieją dwa sposoby zarejestrowania karnetu ATA

 • Bezpośrednio w KIG, przez właściciela firmy lub upoważnioną osobę.

Przedłożenie wszystkich wskazanych wyżej dokumentów rejestrowych firmy oraz wniesienie wymaganej opłaty na podany powyżej rachunek bankowy.

 • Za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Celem uzyskania karnetu ATA bez konieczności osobistego zgłoszenia się w KIG niezbędny jest uprzedni kontakt telefoniczny z:

Dział Karnetów ATA

nr tel.: (22) 63-09-810, (22) 63-09-730, (22) 63-09-736, 63-09-759

dla uzgodnienia formy przekazania druków i późniejszej rejestracji karnetu.

Po wypełnieniu wniosku z listą towarów, należy go przysłać (faksem lub e-mailem) do działu Karnetów ATA.

 • Następnie należy ponownie skontaktować się telefoniczne z działem Karnetów ATA celem potwierdzenia poprawności wypełnienia wniosku, w tym listy towaru.
 • Po uzyskaniu telefonicznego potwierdzenia poprawności wypełnienia wniosku należy przesłać do KIG:
  • dwa egzemplarze wniosku,
  • uwierzytelniony wzór podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania firmy,
  • kopie dokumentów rejestrowych firmy, o których mowa powyżej,
  • druki karnetu (wypełnione zgodnie z instrukcją)
  •  dowód wpłaty należności za karnet.

Należność powinna być przekazana na konto KIG:

Bank Millenium SA O/Warszawa

nr konta 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832

 • Otrzymane od użytkownika wypełnione formularze karnetu ATA zostaną zarejestrowane i ostemplowane w dziale Karnetów ATA, a następnie, odesłane pocztą lub przesyłka kurierem (zamówionym przez posiadacza karnetu) wraz z fakturą dotyczącą dokonanej wpłaty.

Wniosek o karnet ATA

Wniosek o wydanie karnetu ATA w wersji elektronicznej, gotowy do wypełnienia i przesłania na adres e-mail: ata@kig.pl zamieszczony jest w plikach poniżej artykułu.

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o wydanie karnetu ATA składa się z dwóch części:

 • zgłoszenia danych firmy;
 • listy ogólnej towarów wywożonych.

Formularz wniosku można uzyskać:

 • bezpośrednio w KIG;
 • pocztą;
 • faksem;
 • z Internetu.

Uwaga: Do wypełnienia drugiej strony formularza wniosku (listy ogólnej towarów) należy wykorzystać tabelę w formie elektronicznej, która została zamieszczona w plikach poniżej artykułu. Po wypełnieniu tabeli, celem wydrukowania zawartości na formularze wniosku lub karnetu, należy wykasować nagłówki kolumn tabeli. Wypełniony wniosek w postaci dokumentu Worda można przesłać do sprawdzenia e-mailem do Działu Karnetów ATA na adres: ata@kig.pl.

Do rejestracji wymagane jest przedłożenie wniosku wydrukowanego, oryginalnie podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione oraz opatrzonego pieczątka firmy.

Uwaga: Lista ogólna towarów dołączona do wniosku o wydanie karnetu powinna być identyczna jak lista towarów umieszczona na formularzach karnetu.

Szczegółowe informacje na temat karnetu ATA dotyczące m.in.:

 • obowiązków posiadacza karnetu,
 • karnety do poszczególnych państw,
 • informacje na temat wypełnienia karnetu

można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej.

Ponadto Ministerstwo Finansów wraz ze Służbą Celną przygotowało opracowaniedotyczące karnetów ATA, które dostępne jest w plikach zamieszczonych poniżej artykułu.

Kontakt

Dział Karnetów ATA

00-074 Warszawa

ul. Trębacka 4 pokój 1 B na parterze

numery telefonów:

(22) 630 98 10

(22) 630 97 59

(22) 630 97 36

(22) 630 97 30

(22) 827 46 73

(22) 826 82 31

e-mail: ata@kig.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00


Ważna informacja

Przed złożeniem dokumentów o wydanie karnetu ATA sugerujemy skontaktować się z Krajową Izbą Gospodarczą lub odwiedzić stronę internatową, na której Krajowa Izba Gospodarcza podaje aktualne informacje dotyczące karnetów ATA.


***

Informacje pochodzą ze strony internetowej Krajowej Izby Gospodarczej.