• ZLECENIE TRANSPORTU / TRANSPORT ORDER

 • Dane miejsca załadunku - nadawcy / Pick Up address - Shpr

 • Dane miejsca dostawy - odbiorcy / Delivery address

 • Dane przesyłki / Shipment details

  Ubezpieczenie cargo - 0,19% od 110% wartości do ubezpieczenia min 35 USD. Cargo insurance - 0.19% from 110% of value for insurance at least 35 USD.
 • Można dokonać wyboru wielokrotnego. Trzeba w tym celu nacisnąć i przytrzymać klawisz Control. / Multiple selections can be made. To do this, press and hold the Control key.
 • Oświadczenia / Statements

  Zaznaczenie poniższych pół jest obowiązkowe i oznacza zgodę na zobowiązanie wynikające z wymienionych punktów. / Checking the boxes below is mandatory and you agree to the obligations arising from the points listed.
 • Jeśli dane do faktury są inne niż dane miejsca załadunku lub rozładunku prosimy je podać w tym miejscu.
 • Packing list Faktura handlowa/pro forma / Commercial Invoice Deklaracja celna / Customs declaration Upoważnienie dla Agencji Celnej / Customs Agency Dokumenty rejestrowe firmy / Company Registration Documents